Triangle 60-60-60 Deg Starbord

1 to 2 => 2 to 1 => 2 to 3 => 3 to 2 => 3 to 1 => 1 to 3 => Start-bias => Start-no bias =>